Efektywne zarządzanie zespołem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności zarządzania zespołem pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikowania się z podwładnymi i współpracownikami oraz skutecznych metod motywowania. Uczestnicy szkolenia poznają i przećwiczą cały wachlarz bardzo praktycznych narzędzi wyznaczania i racjonalizacji celów zespołowych i indywidualnych, przeprowadzania rozmów z pracownikami, profesjonalnego feedbacku, motywowania pozafinansowego, itp. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają typowe style zarządzania i zdiagnozuje za pomocą testu, który styl zarządzania jest mu najbliższy.

Grupa docelowa

 • Managerowie niższego i średniego szczebla
 • Koordynatorzy zespołów, supervisorzy
 • Osoby „szykowane” na stanowiska kierownicze

Czas trwania szkolenia – 3 dni (18h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Motywacja i motywowanie – charakterystyka
  • Psychologiczne podłoże procesu motywacji
  • Typologia i hierarchia źródeł motywacji Maslowa, Herzberga
  • Badanie źródeł motywacji u pracownika
  • Obszary motywowania niefinansowego, czyli mit o motywującej podwyżce
  • Jak dobrać indywidualnie motywatory do pracownika – skrypt prowadzenia rozmowy
 2. Profesjonalna komunikacja w kontakcie bezpośrednim
  • Po co klient przychodzi do punktu obsługi – klasyfikacja powodów i łączącego się z nimi nastawienia klienta
  • Pierwsze wrażenie w kontakcie z pracownikiem obsługi
  • Pozytywne pierwsze wrażenie w początkach rozmowy i jego znacznie dla obsługującego
  • Sposób bycia pracownika obsługi a jego wpływ na wrażenie, które robi
  • Wzbudzenie zaufania klienta
  • W jaki sposób wywołać u rozmówcy wrażenie, że znajdzie to wszystko u pracownika obsługi
 3. Techniki w cyklu zarządzania pracownikiem
  • Zdefiniowanie własnych potrzeb, silnych i słabych stron oraz celów przez menedżera
  • Budowanie wizerunku lidera
  • Badanie potrzeb, kompetencji, motywatorów i demotywatorów pracownika
  • Podział odpowiedzialności – delegowanie
  • Wyznaczanie celów motywujących i umożliwiających osiągnięcie sukcesu
  • Ustalanie kryteriów sukcesu i egzekwowalnych mierników efektywności
  • Wsparcie w realizacji – stadia rozwoju pracownika i adekwatne style zarządzania
  • Egzekwowanie w oparciu o wskaźniki efektywności
  • Ocena efektywności projektu/zadania
  • Podsumowanie – ocena okresowa i wyznaczenie ścieżki rozwoju
 4. Style zarządzania, motywowania i typy pracowników
  • Charakterystyka stylów kierowania Blake'a-Mouton
  • Charakterystyka typów pracowników Hersey'a-Blancharda
  • Style motywowania w oparciu o typologię pracownika wg McGregora
  • Optymalna alokacja zasobów (strategia Walta Disney’a i metoda de Bono)
 5. Techniki interakcji przełożony-podwładny w motywowaniu
  • Techniki dyscyplinowania i egzekwowania w trudnych sytuacjach
  • FUKO
  • Eskalacja
  • Czteroetapowa metoda stopniowania reakcji
  • Techniki rozmów rozwojowych
  • Feedback
  • Informacja zwrotna wzmacniająca i korygująca
  • Technika Kanapki
  • Strategia mediacji w konflikcie: 4AS™
 6. Budowanie zespołu
  • Budowanie zaufania
  • Budowanie otwartości na konstruktywny konflikt
  • Budowanie zaangażowania
  • Budowanie odpowiedzialności
  • Budowanie dbałości o wyniki

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje, testy diagnozujące.

Liczba uczestników: 6-10 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.