Zarządzanie zmianą w organizacji

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych, wykształcenie u nich pozytywnego stosunku do zmian. W procesie zmiany kluczowa rolę odgrywa manager, dlatego warsztat Zarządzanie zmianą w organizacji ma na celu uświadomienie uczestnikom zadań i kluczowej roli menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Zgodnie z założeniami uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą w stanie: profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami, podczas którego zostaną zakomunikowane zmiany organizacyjne, zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole, zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników w różnych etapach zmiany, efektywnie komunikować się z podwładnymi, wykorzystując dwustronny feedback i umiejętność profesjonalnego przekazywania trudnych decyzji. Poznają przyczyny oporu pracowników przed zmianą i sposoby na jego diagnozowanie i pokonywanie. Warsztat zawiera także moduł radzenia sobie z własnymi emocjami managera, z oporem stresem związanym z ciążącą na nim podwójną odpowiedzialnością za wdrożenie zmian i przeprowadzenia przez nie ludzi.

Grupa docelowa

 • Managerowie wszystkich szczebli zarządzania
 • Osoby odpowiedzialne za implementację zmian w organizacji
 • Osoby odpowiedzialne za komunikację zmian w organizacji

Czas trwania szkolenia 2 dni (16 godzin)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. ZMIANA – NIEODŁĄCZNY ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI
  • Czym jest zmiana – istota zmian w organizacjach i ich cele
  • Płynna rzeczywistość biznesu
  • Psychologia zmiany
  • Jak radzisz sobie ze zmianą – test autodiagnostyczny gotowości do zmian
 2. AUTOMOTYWACJA W PROCEIE ZMIANY
  • Moje własne przekonania na temat zmian i ich wpływ na reakcje pracowników.
  • Metody uporządkowanego dążenia do celu: siatka celów, metoda muzealna jako wsparcie dla menedżerów – praktyczne wykorzystanie tych metod
  • Sposoby wzbudzania wewnętrznej motywacji u pracowników.
  • Warsztat wymiany doświadczeń w obszarze związanym z wprowadzeniem zmiany
 3. DZIAŁANIE MENEDŻERA W RÓZNYCH FAZACH ZMIANY
  • Fazy zmiany wg modelu Lewina – ćwiczenie „Rozmrożenie”.
  • Analiza pola sił - co nam pomaga w organizacji i co należy wykorzystać by usprawnić proces zmian?
  • Etapy przeprowadzenia zmian: rozmrożenie –zmiana-zamrożenie
  • Twórcze metody podejmowania decyzji w sprawie zmian i ich kierunków
  • Różne reakcje ludzi na zmianę – jak sobie radzić z oporem przy pomocy narzędzi komunikacyjnych?
  • Jak wykorzystać komunikację perswazyjną do osiągania zamierzonych rezultatów i pozyskania sprzymierzeńców procesu zmiany?
  • Jak efektywnie wykorzystać własne mocne strony w celu zminimalizowania negatywnych reakcji na zmiany
 4. KOMUNIKOWANIE SIĘ W ZMIANIE
  • Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian
  • Typowe błędy w komunikacji
  • Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian
  • Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom
  • Strategie informowania pracowników podczas wprowadzania zmian
  • Rola wsparcia pracowników podczas zmian
 5. SŁOWNICTWO MANAGERA
  • Typowe błędy w komunikacji
  • Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian
  • Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom
  • Strategie informowania pracowników podczas wprowadzania zmian
  • Rola wsparcia pracowników podczas zmian
 6. TWÓRCZE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO ZMIAN
  • Dynamika grupy a proces zmian
  • Metody motywowania pracowników - pobudzanie do zmian
  • Wywieranie wpływu na ludzi
  • Motywowanie poprzez ustalanie celów
  • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (m.in. prawo własnego wyboru, prawo publicznej deklaracji
  • prawo wzajemności zachowań, prawo kontrastu, prawo konsekwencji)
 7. MINIMALIZOWANIE OPORU PRACOWNIKÓW PRZECIWKO ZMIANOM
  • Psychologiczne i socjologiczne źródła oporu wobec zmian
  • Metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian i postaw pracowników
  • Różne formy przejawiania się oporu (krytykanctwo, konformizm, bunt, bierność, odrzucenie)
  • Sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia oporu
  • Metody przezwyciężania lęku przed nieznanym
  • Radzenie sobie ze stresem własnym oraz pracowników w sytuacji wprowadzania zmian
 8. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje, best practice

Liczba uczestników: 4-6 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.