Skuteczna komunikacja w zespole

Cel szkolenia

Efektywna i płynna komunikacja jest podstawowym czynnikiem optymalnej działalności organizacji. Wpływa nie tylko na właściwy przekaz informacji, ale także na zintegrowanie pracowników poprzez prawidłowe relacje na linii pracownik-pracownik i pracownik-przełożony. Niniejszy warsztat pozwoli uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania. Podczas szkolenia zostaną przećwiczone techniki jasnego i asertywnego komunikowania się w zespole, radzenia sobie ze stresem i emocjami, skutecznej obrony przed manipulacją, skutecznego identyfikowania powstających konfliktów wraz z ich przyczynami oraz rozwiązywania konfliktów metoda win-win, praktycznego wykorzystania elementów negocjacji i mediacji nastawionych na współpracę, wprowadzania wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Grupa docelowa

 • Managerowie wszystkich szczebli zarządzania
 • Kierownicy projektów, koordynatorzy
 • Osoby współpracujące w zespołach

Czas trwania szkolenia – 3 dni (24 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Komunikacja w zespole
  • Co to jest zespół?
  • Cechy efektywnego zespołu
  • Wspólna diagnoza słabych i mocnych stron zespołu; co możemy ulepszyć?
  • Warunki istnienia zespołu
 2. Dynamika zespołu
  • Fazy rozwoju zespołu
  • Jak wspomagać rozwój zespołu?
  • Role w zespole: analiza predyspozycji indywidualnych
  • Jakie role ułatwiają a jakie utrudniają współpracę?
 3. Efektywność zespołu
  • Warunki efektywności w działaniu grupowym
  • Synergia pracy zespołu
  • Wspólna wizja i cele
  • Metody stymulowania efektywności pracy zespołowej
  • Zwiększanie twórczego potencjału zespołu
 4. Komunikacja zespołowa
  • Komunikacja interpersonalna jako podstawa działania zespołu
  • Bariery w komunikacji zespołu i ich eliminowanie
  • Jak unikać napięć i nieporozumień
  • Warunki skutecznego porozumiewania się w grupie
  • Techniki aktywnego słuchania i skutecznego zadawania pytań
 5. Język ciała, czyli komunikacja niewerbalna
  • Znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy zespołowej
  • Przestrzeń osobista i rodzaje dystansu
  • Oddziaływanie wyglądu zewnętrznego
  • Kształtowanie umiejętności obserwacji i interpretacji zachowań niewerbalnych
  • Ćwiczenie zachowań pozasłownych
 6. Normy i zasady współpracy
  • Czym są normy zespołowe?
  • Jak ustalać wspólne zasady?
  • Jak wprowadzać nowe zasady i sposoby wspólnej pracy?
 7. Relacje w zespole
  • Percepcja interpersonalna: wpływ wzajemnego postrzegania się jednostek na zachowanie w zespole
  • Konformizm i typy wpływu społecznego
  • Współdziałanie
 8. Zespołowe rozwiązywanie problemów
  • Wybrane techniki pomocne w grupowym rozwiązywaniu problemów
 9. Rola komunikacji wewnętrznej w wybranych, nietypowych sytuacjach
  • Komunikacja kryzysowa
  • Komunikacja podczas przemian w firmie
 10. Rozwiązywanie konfliktów
  • Konflikt
  • Rodzaje konfliktów
  • Rozpoznawanie przyczyny konfliktów
  • Konsekwencje pozytywne i negatywne konfliktów
  • Komunikowanie się w konflikcie:
  • Dynamika
  • Metody doprowadzania do zmiany
  • Zniekształcenia komunikacji
  • Rozwiązywanie sporu
  • Rozróżnienie pomiędzy zachowaniem a wartościami stron
 11. Metody zarządzania konfliktem
  • Stymulowanie
  • Ograniczenie
  • Rozwiązywanie
  • Negocjacje
  • Mediacja
 12. Zastosowanie analizy transakcyjnej w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
  • Rodzaje stanów “ja”
  • Sterowanie relacją poprzez tworzenie komunikatów typu dorosły – dorosły
  • Budowanie komplementarnych relacji między stronami w konflikcie
  • Rozpoznawanie i demaskowanie gier oraz manipulacji
 13. Identyfikacja i przełamywanie barier w komunikacji
  • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania
  • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu
  • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów
  • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm)
  • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania
  • Formułowanie nowych strategii komunikowania się
 14. Komunikacja asertywna
  • Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej (zbieranie informacji, opiniowanie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wyrażanie konstruktywnej krytyki, formułowanie rozwiązań na przyszłość)
  • Prowadzenie rozmowy motywującej (zbieranie informacji, kryteria formułowania ocen, wyrażanie konstruktywnych pochwał i krytyki, budowanie planów na przyszłość)
 15. Błędy w zarządzaniu konfliktem
  • Eskalacja zaangażowania
  • Mityczność ograniczonego tortu
  • Zakotwiczenie
  • Przyjmowanie perspektywy
  • Dostępność informacji
  • Przekleństwo zwycięzcy
  • Nadmierna pewność siebie

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, burza mózgów, dyskusja moderowana, gra symulacyjna, studium przypadku, scenki i symulacje, interaktywna prezentacja.

Liczba uczestników: 10-30 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.